Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bond, aanvankelijk opgericht door ,drie clubs, telt er thans ± 200 met een ledental van tienduizenden.

Begrijpelijkerwijze heeft de ontwikkeling van den N. V. B. ook een groote verandering in zijn administratie medegebracht. Aanvankelijk werd deze gevoerd door een secretaris en door een penningmeester, die beiden amateurs waren ; toen zijn later deze beide functies vereenigd in één persoon — omstreeks 1900 — wien men een tegemoetkoming in den vorm van bureaukosten verleende. Maar de groei van 't spel was zóó snel, dat nog geen twee jaar later een gewone bezoldiging van den secretaris-penningmeester noodig bleek en thans, ik zal maar een grooten sprong nemen, zit er op 't bureau van den bond de pas in functie zijnde heer Staal, als chef van een staf van 14 bedienden.

In de organisatie van den bond is onlangs een groote wijziging gekomen. Was voorheen elke vereeniging gerechtigd een afgevaardigde ter algemeene vergadering te zenden, thans hebben we de evenredige Vertegenwoordiging gekregen en de verschillende groepen van vereenigingen benoemen nu hun afgevaardigden, die te zamen de algemeene vergadering, het wetgevende lichaam in den bond, vormen. De districtsbelangen in West, Oost, Zuid en Noord worden behartigd door de districtsvergaderingen, die de groote algemeene vergadering voorafgaan en 't districtsbestuur neemt het hoofdbestuur van den bond 't kleinere districtswerk zooveel mogelijk uit handen.

Hoe dit systeem, een uitvinding van den heer Kips, den huidigen voorzitter van den N. V. B., zal werken is nog niet te zeggen ; daarvoor is 't nog te kort in de praotijk.

't Wedstrijdwezen brengt al zóóveel administratie en zóóveel kwesties te berde, dat 't bestuur niet altijd gelegenheid gehad heeft, om zich aan iets anders te wijden en daardoor heeft het ook heel vaak 't mooiste deel van zijn taak, de propaganda, aan anderen over moeten laten.

Dit heeft vooral in de jaren, dat propaganda broodnoodig was, nog al eens tot bezwaren aanleiding gegeven. Maar 't voetbalspel is in zichzelf zóó gezortd en de innerlijke weerstand is zóó groot, dat elke ziekte 't ten slotte heeft moeten afleggen en de bond is gegroeid en uitgedijd tot een grooten' krachtigen, forschen kerel.

Wat de N. V. B. is, is hij door eigen kracht en ook door de tegenwerking van de benijders. Dat is nu uit, maar een vijftien jaar geleden waren er nog tal van jaloerschen, die het voetbal zijn succes niet gunden. Die lieden zijn immer bestreden door de leiders in den bond zelf, door de voormannen in den N. V. B.

Waar andere lichamen steun kregen van regeeringswege, 't zij dan in den vorm van een subsidie, 't zij door een welwillend speechje van een of ander kamerlid, moest de N. V. B. 't altijd zonder dat doen ; hij worstelde zelf en overwon tenslotte.

Ook aan innerlijke twisten heeft 't den bond nooit ontbroken, inaar

Lichamelijke Opvoeding. II. 2

Sluiten