Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets over internationaal voetbal.

Het ligt voor de hand, dat de Nederlandsohe voetballer, toen hij eenige bedrevenheid gekregen had in 't spel, niet tevreden was, dan nadat hij zich kon meten met spelers uit andere landen. En zoo kwamen er al, toen 't spel hier te lande feitelijk nog zeer jong was, internationale wedstrijden voor. Dat waren natuurlijk niet die wedstrijden, zooals we ze thans kennen ; 't waren clubontmoetingen en meestal waren 't de vereenigingen in plaatsen dicht bij de grens gelegen, die aanknoopihg zochten met clubs uit 't naburige land, zoodat we Prinses Wilhelmina te Enschedé Duitschland zagen bezoeken, terwijl Brabantsche en Limburgsche vereenigingen in België gingen neuzen.

Aanvankelijk waren dat ééndaagsche uitstapjes, maar toch al weldra, en in de negentiger jaren reeds, kwamen er grootere toeren van Nederlandsohe clubs tot stand en zoo togen Sparta en R. A. P. al vóór 1900 naar Engeland en in deze eeuw waren de grootere clubtoeren niet van de lucht. Schier elke vereeniging van eenige beteekenis heeft er een paar gemaakt en zelfs tweede en derde klas vereenigingen trokken er met de feestdagen, als de N. V. B. vacantie gaf, veelal op uit en maakten dan een toer, waarbij niet altijd aan sportieve bedoeling in de eerste plaats aandacht gewijd wérd ; integendeel, dikwijls was het alleen het pretje van een paar dagen in een vreemde stad, een gezellig feestje en én passant werd er dan gevoetbald ook.

De toeren, die de H. V. V. indertijd georganiseerd heeft, móet men met andere oogen aankijken ; die hadden wel degelijk een serieus karakter en de toenmalige secretaris van de Haagsche, de heer H. A. Tromp, heeft op internationaal gebied langs dezen weg veel voor 't Nederlandsohe voetbal gedaan. Het lukte hem om de Corinthians hier te laten komen, ook het sterke Slavia uit Praag en verder tal van Engelsche beroepselftallen.

Ook andere clubs hebben zich op internationaal gebied verdienstelijk gemaakt. We noemen o. a. Sparta en H. B. S., die ook succesvolle toeren in den vreemde hebben'ondernomen en sterke ploegen naar hier hebben gelokt.

Ook de andere naties werkten in dien tijd al aan de totstandkoming van een internationaal contact, welketotstand koming zoo lang op zich liet wachten, omdat Engeland ajl dat continentale gevoetbal

Sluiten