Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar niet au sérieux kon nemen. Men vond het daar wel aardig, dat het spel zoo verbreid was, maar de Engelschman bleef toch altijd maar zoo'n beetje hoonend lachen om die Hollanders, Denen en Hongaren — want dat waren toen de besten van 't vasteland — die ook aan voetbal deden. We waren net goed genoeg voor de plezierreisjes, die de directeuren wel aan de beroepsspelers gunden na een goed seizoen. Zoo kreeg Woolwich Arsenal in 1906 of '07 zoo'n reisje als loon naar werken ; de heeren mochten den Haag zien, Weenen, Budapest en Kopenhagen bezoeken, bleven drie weken uit en ik zie nog 't glundere gezicht van den dikken penningmeester, die me, na den wedstrijd op Wassenaar, welken ik 't genoegen had te leiden, voorrekende, dat na dit reisje nog een goede twee honderd pond zuivere winst over zou zijn !

'tWare ontzag van Erigelsche zijde voor continentaal voetbal heeft nog steeds op zich laten wachten en zelfs, nadat een officiéél Engelsen amateur-elftal geslagen was in Kopenhagen, in Berlijn en op Houtrust in den Haag, bleef men in Engeland toch maar met minachting neerzien op die internationale wedstrijden tegen continentale landen gespeeld en noch de Engelsche pers, noch 't Engelsche publiek had er eenige belangstelling voor. Als Hollanders, Denen of Zweden er kwamen spelen, dan werden dat soort wedstrijden begraven in kleine steden als Darlington of Huil, Folkstone of Hastings en toen'Nederland eenmaal in Londen zelf mocht spelen, nabij Stamford-Bridge, waren er niet meer toeschouwers dan bij een gewonen eerste klasse wedstrijd in Holland.

't Internationale voetbal heeft ook een forschen stoot in de goede richting gekregen door de totstandkoming van de wedstrijden tusschen Nederland en België, die aanvankelijk op initiatief van eenige Antwerpsche en Rotterdamsche heeren ingesteld zijn, waarvoor schitterende prijzen beschikbaar werden gesteld en die al weldra groote bekendheid verwierven. f

Eerst toen de Fédération Internationale de Football-Associatión, de wereldbond voor voetbal dus, tot stand kwam, met medewerking van den N. V. B. en in hoofdzaak door het uitnemende Werk, wat onze landgenoot, de heer G. A. W, Hirachman in deze richting gedaan heeft.... eerst toen kregen de internationale wedstrijden 'n officiëel karakter.

Die F. I. F. A. werkte voor den oorlog uitnemend. De organisatie liet zooveel mogelijk eiken bond in elk land vrij, maar zij erkende slechts één land, één bond, wat natuurlijk den officiëel erkenden bond tot grooten steun was. En 't is wel eigenaardig, dat Engeland, dat aanvankelijk van die F. I. F. A. weinig wilde weten, 't eerst geprofiteerd heeft van de uitsluiting tengevolge van het principe : één land, één bond. Toen namelijk, omstreeks 1908, de groote stnjd in de Engelsche voetbalwereld uitbrak en de Amateur-FootballAssociation naast de van ouds bestaande Football Association kwam

Sluiten