Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe de toestanden nu zijn en hoe 't thans met de krach«verhouding gesteld is, wie zal 't uitmaken ï De F. I, F. A. bestaat_ nog^De 2 Hirschman is nog haar penvoerder maar. zal zr, nog ^kracht en die macht van voorheen kunnen ontwikkelen ) Wanneer zuuen Te tarSkihe congressen terugkomen en zullen we weer zooals vóór derooriog,ÏÏens in een andere hoofdstad van een ruk, aan de groene tafel zitten met de afgevaardigden van alle landen ter wereld, , waar 't spel gespeeld wordt 1

WZZ zullen we weer kunnen spelen »««4*oS Engelschen, Duitschers, Franschen en Hongaren, Jdgm en Opsten riikers ? Het is voor de bestuurders van de voetbalbonden u t de , neutrale landen een bij vS^V^^^^^^ dfi naruzie en 't na*eküf, buiten de lage wraaknemmkjes en onheuse ne trnoudingen, dieper tusschen Geallieerden en ^^Sn^Tts Men weet, dat de Geallieerden te kennen gegeven hebben slechts niet die Neutralen te willen spelen, die den ö'^^SSl' bied den rug toekeeren. Aan dezen eisch mag een bonduit een neutraal C Set voldoen en t zou stellig niet naar den z n van onzengeenog Sl - ook al is een dergelijke kwestie een betrekkelijke futiliteit-als XV V B. | dergelijken eisch zou treden. Ik voor mij gelooIto de Neutralen voorloopig steun bij elkaar moet« «^j^J N. V. B. zich moet-tevreden stellen met contact met ^ Jandmaaf sche landen en Zwitserland, totdat de ^h^»«3dï£SldSÏ . van de puntige scherpte, die zij thans nog hebben, totdat de^ijd rijp is dat de Neutralen bemiddelend en verzoenend kunnen; optrede^ Die tM komt natuurlijk weer. Tenslotte wint de nuchterheid t en moeÏ 1 zuivere rede zegevieren en als dan J keerd als de oorlogsbacil, die haat en tweedracht gezand toen, die de menschen van elkaar heeft verwijderd, op sterk ^ gezet in' onze geschiedenisboeken, dan kunnen de Neutralen mooi SS échten. Voorloopig neme men in neutrale^landen tegenove aanbiedingen uit de rijken, die oorlog gevoerd hebben een kodgere serveerde houding aan. We moeten ons zelf blijven^L^tfS en die neutraliteit moet niet te koop zijn voor een ^^tte, bij een internationalen wedstrijd tegen de Engelschen, te beurem

Ook al zouden wij door strikte handhavmg van de in dit opzicht ons uitsluiten voor deelneming aan ^ Olympiscto Speleii in Antwerpen, dan nog zou ik dit den phcht van den N. V. ü.

^ÏÏzal evenwel bij weidenkenden in de landen, die gestreden hebben eerbied voor ons standpunt zijn, meer eerbied slaaf sche houding jegens de sterkste partij, dxe we komen vertellen, dat we ons toch o, zoo graag - nu de oorlog toch uit 1S ! - aan haar

'"opInSationaal gebied is er nog genoeg te doen. Laat Nederland

Sluiten