Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men begrijpt derhalve, dat de rechter middelspéler en de rechterachterspeler van' partij A tegenover den linkervleugel van partij B staan.

Het gebeurt natuurlijk bij herhaling, dat de bal over een van de zijlijnen gaat, wat dan door de grensrechters geconstateerd wordt, waarvan zij door 't opsteken van de vlag blijk geven. Het spel wordt dan onderbroken en de bal wordt door een speler van de andere partij, dan die den bal 't laatst aangeraakt heeft vóór het over de doellijn gaan, ingegooid, volgens bepaalde voorschriften, die, als ze niet worden nagekomen, ook weer een straf ten gevolge hebben.

Gaat de bal over een van de doellijnen, dan kan er tweeërlei gebeuren. Is hij 't laatst aangeraakt door een speler van de aanvallende, partij, dan wordt de bal neergelegd in 't doelgebied en door een speler van de verdedigende partij, meestal den doelman, het veld in getrapt. Zulk een trap heet doelschop.

Gaat de bal echter achter de doellijn en is hij 't laatst aangeraakt door een speler van de verdedigende partij, dan legt men hem bij de dichtstbijzijnde hoekvlag en een speler van de aanvallende partij mag dan een hoekschop nemen, gelijk dat heet en heeft dus een prachtige 'kans om den bal te plaatsen in den vijandelijken doelmond, waar zijn partijgenooten klaar staan, om den bal in 't net te deponeeren, wat de achter- en middelspelers van de verdedigende partij dan natuurlijk trachten te beletten.

In 't speelveld zelf is lang niet alles veroorloofd. De spelers, behalve dan de doelman, mogen den bal niet met den arm of de hand aanraken. Doen ze dit we], althans opzettelijk, dan is de scheidsrechter bevoegd om te straffen. Hij straft dan door aan de tegenpartij een vrijen schop toe te kennen. De bal wordt gelegd op de plaats, waar de overtreding geschied is en de speler, die den schop neemt, mag den, bal naar alle richtingen schoppen.

Behalve deze overtreding, het spelen van den bal met hand of arm dus, zijn er nog zeer veel andere feiten, die verboden zijn. Zoo mag men een tegenstander niet haken, niet duwen in den rug en niet bespringen. Dit is alles contrabande en wordt gestraft met een vrijen, schop, tenzij het 't voordeel is van de, door de overtreding benadeelde partij, om door te spelen.

Mag ik van dit laatste even een voorbeeld geven 1

Laat ons zeggen — ik houd nu eenmaal van wat humor —Engeland speelt tegen Duitschland. De_midden voorwaarts van de Engelschen gaat er met den bal van door, passeert den Duitschen spil en wordt op zijn weg naar 't doel door den Duitschen achterspeler gehaakt; hij struikelt even, herstelt zich evenwel subiet en in 't bezit van den bal blijvend, rent hij op den Duitschen doelman aan, een schitterende kans hebbend om te doelpunten.

Ziet, in zoo'n geval doet men beter,, het ongeoorloofde haken van den Duitschen achterspeler niet te straffen, wijl de straf, een gewone

Sluiten