Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen —• met inachtneming van de striktste neutraliteit —dat de Engelschen sterker zijn, zóóveel sterker, dat het Duitsche doel belegerd wordt, dat de Duitsche middellinie en zelfs enkele der Duitsche voorhoedespelers teruggetrokken zijn tot in het Duitsche strafschopgebied. De Engelsche spelers zijn dan natuurlijk opgedrongen op het Duitsche terrein en alleen de Engelsche doelman blijft op zijn post en een van de Engelsche achterspelers staat nog maar op de Engelsche helft van 't veld.

Wat zou 't, als ge u deze situatie goed voorstelt, dan handig zijn van een van de Duitsche voorwaartsen, om zoo dicht mogelijk bij den Engelschen doelman te gaan'staan, in de hoop, dat een van de Duitschers, die daar hardnekkig aan 't verdedigen is, weieens de gelegenheid zal krijgen, om den bal 'n harden, forschen trap te geven, zoodat hij terecht komt bij den daarginds wachtenden Duitschen voorwaarts, die dan slechts den Engelschen doelman heeft te passeeren.

't Zou 'n klein kunstje zijn en om te voorkomen, dat men hiertoe overgaat, heeft de wetgever den buitenspelregel in 't leven geroepen.

Laat ik de officiëele tekst van dien regel hier nadrukken.

„Wanneer een speler den bal speelt of van de zijgrens ingooit, ia iedere speler van dezelfde partij, die zich op dit oogenblik dichter bij de doellijn der tegenpartij bevindt dan hij, die den bal aanraakt, buitenspel, tenzij er op genoemd oogenblik van aanraken drie of meer spelers der tegenpartij zich dichter bij hun eigen doellijn bevinden.

Een speler, die buitenspel is, mag den bal niet aanrakenrnoch op welke wijze ook een tegenstander hinderen of een zoodanige positie in 't spél innemen, die ook maar eenigermate de verdedigende partij benadeelt."

Als gij dezen regel nu gelezen hebt en wellicht ook herlezen, dan zult ge er waarschijnhjk nog weinig van begrijpen, maar troost u, want er zijn spelers, toeschouwers, voetbalofficials en zelfs scheidsrechters, die jaren lang meeloopen en die dezen regel pok nog niet snappen.

Ik zal u dan ook niet verdér vermoeien met een explicatie. Als gij naar een wedstrijd gaat kijken, ziet dan eens naast een kenner van 't spel te komen zitten en vraagt hem wat buitenspel is en als ge dan de beschikking hebt over het stel 'normale hersenen, wat ik u toewensch, zult gij 't naar ik hoop spoedig begrijpen.

Begrijpehjkerwijze bespaar ik u de vele uitzonderingen, die op dezen regel bestaan, de bijzondere gevallen, waarin 't weer iets anders gaat.

Eén ding is zeker. Als een speler achter den bal blijft, kan hij nooit buitenspel zijn.

En de buitenspelregel, zóó ingewikkeld voor hem, die nooit zelf gespeeld heeft, wordt zeer logisch, als men hem in de practijk ziet toegepast.

Sluiten