Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs die stoelen heen, er tusschendoor'en oefende zich aldus binnenshuis in balcontröle eh drijven.

Zoo zouden er natuurlijk nog heel wat oefeningen te bedenken zijn.

't Is wonderlijk, dat er over de techniek van voetbal in 't Nederlandsen zoo weinig literatuur is. Er bestaat een boekje van den heer J. Buskop over dit onderwerp, wat zeer lezenswaard is, maar toch nog niet de gansche techniek van 't spel omvat.

Is er eenmaal een standaardwerk over dit onderwerp in onze taal, dan kunnen ook de velen, die thans gaarne voetballeeraar zouden wenschen te worden, uit zoo'n werk hun wijsheid putten. Bij tal van gymnastiek-onderwijzers en ook bij gewone klasse-onderwijzers komt in den laatsten tijd den zin, om zich ook als voetballeeraar te bekwamen en voor hen zou zulk een werk van groote waarde zijn.

Ook de spelers zouden van een dergelijk werk hun nut hebben, want niet in elke vereeniging is er iemand, die de techniek van 't voetbal volkomen begrijpt of is er althans niet iemand, die de moeite neemt z'n clubgenooten, met hetgeen hij weet, te verrijken.

Bovendien zouden duizenden, die thans geregeld op onze velden, komen en er eigenlijk alleen zitten, om hun favorieten te zien winnen, veel meer gaan genieten van een werkelijk goeden wedstrijd. Ze genieten nu alleen, als hun club wint en gebeurt dat niet, dan hangt de lip' op den bovensten knoop van 't vest en dan rest hun niet anders dan te mopperen over de pech, die de favorieten hadden en over 't boffen van de tegenpartij en als ze een beetje doorpraten kunnen ze zich er mee troosten, door den scheidsrechter de schuld van 't geheele geval te geven.

Wie echter ingewijd is in de geheimen van 't spel, wie de techniek volkomen verstaat, ziet een wedstrijd heel anders. Voor hem zal de ontmoeting aan spanning en opwinding mogelijk inboeten, omdat hij niet zal zitten meegillen en meejoelen, maar rustig toeschouwend zit hij te genieten van de fijne trekjes en van de mooie momenten en z'n critische geest — indien die althans aanwezig is — geeft hem amusement genoeg, om zich een middag te vermaken met 't stil voor zich heen opsporen van de fouten bij aanval en verdediging gemaakt.

■ Wat speltechniek betreft bestaan natuurhjk ook punten van verschil in opvatting en verschillende theorieën over onderdeelen van het spel zijn er, zonder dat vast staat, welke de juiste is.

In 't algemeen heeft men in Holland heel weinig goede voetballers. En nu móet men mij goed begrijpen ; ik bedoel in dit verband met goede voetballers, spelers, die in de eerste plaats een zeer grooten aanleg van Moeder Natuur hebben meegekregen en die dan nog de techniek in vollen omvang beheerschen, daarbij over routine beschikken, zoodat ze kunnen toepassen, wat ze in theorie kennen.

Wat de voetballer, op welke plaats van 't veld hij dan ook staat, moet hebben, dat is hersenen. Geen strenge eisch, zult ge zeggen ;

Sluiten