Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of hij nogal tevreden over mijn leiding was :,, You have only to content yourself".

Waarlijk, 'n wijs woord, maar alleen gevaarlijk voor de menschen, die te spoedig tevreden over zichzelf zijn. /

Ten opzichte van het publiek kan ik volkomen negatie als heilzaam aanbevelen. Men bedenke, dat de voetbalorganisatie, zooals ze thans is, de entrée's van 't publiek niet kan missen. De menschen komen kijken, om zich te kunnen uiten. Ze komen critiseeren en steken hun afkeurend oordeel heusch niet onder stoelen of banken. De scheidsrechter weet dit vooruit, als hij begint en werkelijk, als men de menigte maar laat razen en tieren, och, dan valt het zoo mee. Ik voor mij heb ook weieens gesis of gefluit gehoord als ik een wedstrijd leidde, maar ik heb altijd maar net gedaan of die geluiden voor anderen bestemd waren, voor een van de spelers, die een overtreding had begaan of zooiets.

Wie er niet tegen kan moet niet scheidsrechteren. Dwaasheid is het om tegen deze publieke uiting maatregelen te nemen, zelfs al zou dat mogelijk zijn.

De scheidsrechter wete ook, dat hem critiek in de pers wacht, die heusch niet altijd van bevoegden komt en evenmin komt zij altijd van heden, die zich uitsloven om wat zij te zeggen hebben, in minzamen vorm te gieten. Alle geprotesteer daartegen, alle geschrijf van ingezonden stukken, ieder blijk van ontstemming daarover, is uit den booze. De scheidsrechter heeft te aanvaarden, wat de pers schrijft. Critiek op critiek is nu eenmaal geen usance ; alleen sds er termen aanwezig zijn om den strafrechter er in te moeien kan hij zich tot dezen wenden.

Maar laat ik niet de gegadigden voor de functie afschrikken, want heusch, zoo erg is 't niet en naast de weinige onaangenaamheden, als men ze dan als zoodanig wil beschouwen, staan toch ook de vele prettige kanten, die de functie meebrengt.

Wat voor 't toilet van den speler geldt, geldt ook voor dat van den scheidsrechter. Hij zorge, dat hij er behoorlijk uitziet, geen opzichtige jasjes, maar 'n kleedij, die hem gemakkelijk zit en hem in z'n bewegingen niet belemmert. De scheidsrechters uit de oude doos kwamen in 't veld met 'n gewoon colbert-costuum en soms met verlakte schoenen. Daartegen hoef ik thans niet meer te protesteeren.

Een veel voorkomende fout van scheidsrechters is, om met de fluit in den mond te loopen, wat ten gevolge heeft, dat men te spoedig fluit, zonder zich een wijle te beraden en bovendien is 't gevaarlijk, want hoe dikwijls gebeurt 't niet, dat een scheidsrechter den bal in 't gezicht krijgt.

Den jongen arbiter, die pas z'n intrede doet in 't corps, zou ik willen adviseeren om zeer streng te zijn en de kleinste kleinigheid te straffen. Hij maakt 't zichzelf dan gemakkelijk, want een wedstrijd, die streng geleid wordt, waarbij op elke slak zout wordt gelegd, is veel

Sluiten