Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijlde! Toen was hij nog een zoekende, die verlangend kampte om den prijs der verlossing! — ontzettende zielestrijd stond hem fë wachten; jarenlange, even vreeselijke als nuttelooze zelfkastijdingen, die den moedigste de haren te berge deden rijzen alleen maar door er van te hooren, totdat hij eindelijk, na volstandige overwinning en verwerping dezer smartelijke folteringen, door zich in zichzelf te verdiepen, doordrong tot de innerlijke verklaring en uit den strijd te voorschijn kwam als een zegerijke volmaakte Buddha, tot zegen en bevrijding van alle menschen.

In dien tijd geleek zijn leven op een onrustigen voormiddag in den regentijd, wanneer verblindende zonneschijn afwisselt met donkere wolken, waarbij de passaatwind de eene wolk op de andere stapelt en het vernielende onweer al nader en nader komt rommelen. Thans was zijn leven als dezelfde kalme avondvrede, die op dit landschap rustte en het steeds duidelijker te voorschijn deed komen naarmate de zonneschijf den horizon naderde.

Ook zijn levenszon bereidde zich voor om onder te gaan. Zijn werk was volbracht. Het rijk der waarheid was gegrondvest, de leer der verlossing verkondigd aan het menschengeslacht: talrijke kundige, vrome monniken en nonnen, ook leeken van beiderlei geslacht waren in staat dit rijk te verdedigen, de leer hoog te houden en haar verder te verbreiden. En na de overdenkingen, waaraan hij zich onder zijn eenzame dagwandeling had overgegeven, stond* het reeds voor hem vast: weldra is voor mij de tijd gekomen om voor al-

Sluiten