Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der groote asceten. En wanneer iemand het in zulk een mate opneemt als jij, dan zouden deze vurige boetedoeningen zelfs de Vindhyabergen doen rooken, — ja, de ophooping van je verdiensten kon weldra het rijk der drie en dertig goden doen wankelen. En nu weet ik ook welke god het geweest is : voorzeker de god met de gebloemde pijlen, Kama, de liefdegod, van wien ook jij je naam hebt. En — hemel, wat zie ik? Dat is Vasitthi, de dochter van den rijken goudsmid.

Toen ik nu hierdoor voor het eerst den naam der uitverkorene vernam, begon mijn hart heftig te kloppen en werd mijn gelaat bleek van ontroering.

— Ik zie wel, mijn waarde vriend, vervolgde de spotvogel, dat de gedachte aan Kama's tooverwerk je uitermate doet onstellen; wij moeten dan ook inderdaad iets doen om zijn toorn te ontgaan. In zulk een geval nu, is vrouwenraad geenszins te verachten. Ik zal mijn beminde Medini dit tooverbeeld toonen. Zij was ook tegenwoordig bij dien dans en is bovendien de zoogzuster der schoone Vasitthi.

Hiermede wilde hij zich met het teekenraam verwijderen, doch daar ik vermoedde wat de schelm van plan was, verzocht ik hem een oógenblik te wachten, aangezien het beeld een onderschrift moest hebben. Ik mengde dan de schoonste vuurroode kleuren die ik verkrijgen kon en pa verloop van korten tijd schreef ik met de sierlijkste schrijfteekens een vierregelig vers, dat eenvoudig het verhaal van den gouden bal vermeldde. Las men echter de regels van achteren naar voren, dan gaf hetzelfde vers te kennen dat de bal

Sluiten