Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK. De Paradijsknop.

Op eenigen afstand buiten Kosambis oostelijken muur ligt een fraai Sinsapabosch, waarvan een gedeelte een heilig oord is. Op een open plek staat nog een heiligdom, hoewel'in zeer vervallen toestand. Het is lang geleden dat in dezen overouden tempel de laatste offerdienst plaats had, daar men Krishna, wien hij gewijd was, een veel grooter en prachtvoller tempel in de stad had gebouwd. In dien puinhoop huisde thans — behalve eenige uilen — een heilige vrouw, die den roep had van in verbinding te staan met geesten, met wier hulp zij een blik in de toekomst kon slaan — een blik, dien zij goede, offerwilhge medemenschen niet onthield. Deze ondernamen dan ook in grooten getale bedevaarten daarheen, voornamelijk na zonsondergang verliefde jonge lieden van beiderlei geslacht. Er waren ook booze tongen, die beweerden dat de oude eerder een koppelaarster dan een heilige was. Doch wat er ook van zij, het was juist deze soort van heiligheid die wij noodig hadden en zoo werd haar tempel gekozen voor een samenkomst.

Den volgenden dag verliet ik de stad met mijn ossenkarren en koos daartoe met opzet het oógenblik dat de menschen zich naar de bazaar of naar de rechtshal begaven; evenzoo gaf ik de voorkeur aan de straten waardoor mijn vertrek zeker geen geheim voor mijn

Sluiten