Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslacht. Het offer werd voor het altaar geplaatst en hem daarna een polsader geopend, zoodat het bloed in de open kaken der afschuwelijke, met menschenhoofden gekroonde gedaante kon spuiten. Daarop volgde er een woeste zwelgpartij, waarbij de roovers zich bedronken totdat zij er bewusteloos bij neervielen. Ook bedreven zij hun grappen met bajaderen, die zij met voorbeeldelooze onbeschaamdheid uit een grooten tempel hadden weggevoerd. Angulimala, in zijn roes edelmoedig geworden, wilde ook mij een jonge knappe bajadère opdringen, maar toen ik in herinnering aan Vasitthi het meisje versmaadde, geraakte hij in zulk een razernij, dat hij mij bij de keel greep en mij op de plek gewurgd zou hebben, indien niet de kaalhoofdige roover mij te hulp was gekomen. Enkele woorden van zijn dunne lippen waren genoeg om den ijzeren greep van den hoofdman te doen verslappen en hem weg te zenden, grommende als een ternauwernood getemd dier.

Deze merkwaardige man, die nu voor den tweeden keer mijn leven had gered en dat met handen nog bloedig van de afschuwelijke Kah-offering, die hijzelf geleid had, was de zoon van een brahmaan. Maar daar hij geboren was onder een roover-constellatie, had hij zich aan het rooverleven gewijd. Aanvankelijk behoorde hij tot de „worgers", maar op grond van wetenschappelijke overwegingen, was hij overgegaan tot de „afzenders". ^ISI

Van huis uit had hij namelijk medegebracht een neiging tot godsdienstige beschouwingen en geleerde onderzoekingen. Zoodoende leidde hij als priester de offer-

Sluiten