Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook dorre, technische vraagstukken wist de meester interessant te behandelen. En ik herinner mij daarvan waarlijk boeiende schilderingen, bijv.: hoe men geluidloos een bres in een muur kan boren en wat de beste wijze is om een onderaardsche gang aan te leggen. Het juiste gebruik van verschillende soorten van breekijzers; zooals van den moeilijken, zoogenaamden „slangenbek" en van den kreeftvormigen haak toonde hij ons het gebruik zeer aanschouwelijk aan. Zoo ook: het middel van het zachte luitspel — om er achter te komen of iemand waakt, en het nagemaakte menschenhoofd, dat men door het venster steekt om te zien of iemand den gewaanden inbreker bemerkt — deze en dergelijke onderwerpen werden allen grondig besproken.

Zijn uiteenzettingen, hoe men onder het bedrijven van een diefstal elk persoon onvoorwaardehjk mag ombrengen, die later als getuige zou kunnen optreden, zoo ook over het algemeene grondbeginsel, dat een dief er geen medelijden op mag nahouden, maar barsch, hardvochtig en onverbiddelijk moet zijn; bij gelegenheid zich aan dronkenschap en hederlijkheid mag overgeven, behoorden tot de geleerdste en talentvolste voordrachten die ik ooit gehoord heb.

Maar om u nu een juiste voorstelling te geven van dezen in waarheid diepzinnigen geest, moet ik u aanhalen de belangrijkste gedeelten van zijn bijna canonische verklaringen van de overoude Kali-Sutras, de geheime leerstellingen der roovers.

Sluiten