Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch staat de roover uithoofde zijner geweldadigheid boven den dief.

Bijgevolg is het dan nu bewezen, zoowel uit verstandelijke overwegingen als volgens de schrift, dat de roover is de kroon der schepping.

ELFDE HOOFDSTUK. De olifantssnuit.

Na u eenige voorbeelden te hebben gegeven van de denkwijze van dezen buitengewonen man —- dien men niet, zooals zoovele andere denkers verwijten kan dat hij zijn" theorieën niet practisch toepaste — neem ik den draad van mijn verhaal weder op.

Bij de vele voorvallen en indrukken — waarbij ik natuurlijk ook niet verzuimde mij de dieventaal eigen te maken — viel de tijd van afwachten mij niet te lang. Maar hoe meer het einde naderde, des te meer werd mijn gemoed verontrust door zware bekommernissen. Zou het losgeld wel komen? Al beschermde de vermelde geleibrief mijn dienaar ook tegen roovers, hoe hcht kon een tijger hem onderweg verscheuren, een gezwollen stroom hem meevoeren of een der tallooze, onvoorziene toevallen die op reis kunnen voorkomen, hem ophouden, totdat het te laat zou zijn. Angulimalas vlammende blik trof mij meermalen op een

Sluiten