Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daden, de goeden zoowel als de slechten, tot niets; verteerd door den gloed van zijn weten.

Overigens moet ik u nog zeggen dat deze tusschentijd, öf deze nu doorgebracht werd als roover of in het burgerlijke leven, wat betreft de moreele vruchten, evenwel niét veel verschil heeft opgeleverd; hetgeen u, o broeder, waarschijnlijk reeds geraden zult hebben. Want ten tijde dat ik onder de roovers verkeerde, heb ik mij kunnen overtuigen dat er ook onder hen de meest verschillende menschen voorkomen, waaronder zelfs enkelen met waarlijk voortreffelijke eigenschappen, en dat, zekere uiterlijkheden buiten beschouwing gelaten, het verschil tusschen roovers en eerlijke heden niet zoo buitengewoon groot is, als de laatsten zich gaarne willen voorstellen. Integendeel, in de rijpere levensperiode die ik nu intrad, is het mij niet kunnen ontgaan op te merken, dat eerlijke heden dikwijls genoeg dieven en roovers in hun handwerk nadoen; sommigen slechts bij toeval, als het ware improviseerende; anderen als regel en met een meesterschap dat hen zeer goed afging. Zoodat bij wederkeerige beschouwing, de kloof die beide groepen scheidt, niet zoo heel groot is.

Ik ben er daarom ook niet zoo geheel zeker van, of ik wel bijzonder gewonnen heb door de gunstige omstandigheid die mij verwijderd hield van de nachtelijke paden der met het halssnoer van menschenhoofden gesierde danseres.

Na deze diepzinnige beschouwingen zweeg de pelgrim Kamanita en richtte peinzend zijn blikkep naar de volle

Sluiten