Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang bedreigde, was ik geheel buiten mezelf. Te vergeefs wendde ik alle kennis aan, die ik . mij in het bosch verworven had; slechts naar de wijze waarop de onderaardsche gang was aangelegd, kon ik uitmaken welke soort van dieven er in het spel waren geweest; maar zelfs deze "gewichtige wenk was van geen nut voor de politie, die voorzeker te Ujjeni niet op dezelfde hoogte stond als het hetairenwezen, dat vermoedelijk wel niet geheel zonder innerlijk verband zal zijn geweest. Bij een zeer geleerde voorlezing over het erotische leven der verschillende standen, had ik de volgende stelling hooren verkondigen: „de liefdesavonturen van' het hoofd der politie vinden plaats gedurende de nachtelijke inspectie en wel met de publieken" — hetwelk in overeenstemming met Vajacravas voordracht: „hoe straatdeernen kunnen helpen om de politie in een val te lokken," mij in dien angstigen tijd veel te denken gaf.

Nu schijnt het echter in deze zonderlinge wereld zoodanig gesteld te zijn, dat de linkerhand menigmaal goed te maken heeft wat de rechter verzuimd heeft. Zoo geschiedde het dan ook in dit geval, dat Ujjenis dartele bloemenwereld mij de vrucht bracht, die niet had willen groeien in de kommerlijke doornenhaag der politie. Want toen de goedhartige meisjes mij zoo ontroostbaar zagen over het noodlot dat mij en de mijnen te wachten stond, wisten zij zeiven de schuldigen uit te vinden en door te dreigen, hen alle gunsten te ontzeggen, dwongen zij hen den buit terug te geven, zoodat wij er nog tamelijk goed afkwamen; slechts met het verlies van een gering deel, dat alreeds verteerd

Sluiten