Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noegen moet nemen. Ja, zelfs al wilde men, in een grootere stad aangekomen, het verzuimde inhalen en zich eens flink te goed doen, dan was het dikwijls toch nog een teleurstelling; in ieder geval at ik nergens zoo goed als aan mijn eigen tafel.

Zoodoende was ik er dan toe gekomen mijn karavanen uit te zenden onder vertrouwde aanvoerders, terwijl ikzelf rustig thuis bleef.

Terwijl ik nu druk bezig was omstandige en zeer gewichtige aanwijzigen te geven, hoorde ik op het voorplein de schreeuwende en bijzonder luide stemmen mijner beide vrouwen — een woordenvloed, die niet scheen te zullen ophouden. Geërgerd over deze onaangename stoornis, sprong ik ten laatste op en na te vergeefs uit het venster te hebben gekeken, begaf ik mij naar het plein. Ik zag de beide vrouwen dicht bij de ingangspoort staan. Maar ver van hen met elkaar in strijd te vinden — zooals ik verwacht had — trof ik hen daarentegen voor de eerste maal in verstandhouding aan, daar zij zich een gezamenhjken tegenstander uitgekozen hadden, over wien zij hun gemeenschappelijken toorn uitstortten.

Deze ongelukkige was een wandelende asceet, die tegen den deurpost geleund stond en den stroom van smaadwoorden kalm over zich heen het gaan. Wat de eigenlijke oorzaak van hun aanval was, ben ik nooit te weten gekomen, maar ik gis, dat het moederhjk instinct, hetwelk bij beiden zeer ontwikkeld was, in dezen onthouder een verrader tegen de heihge zaak der vermeerdering van het menschelijk geslacht hadden ver-

Sluiten