Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten boeten en wie weet of je zelf in mijn ouderlijk huis wel veilig voor hem zult zijn!

Niet zoodra was hun de beteekenis dezer woorden duidelijk geworden, of beiden begonnen te gillen alsof zij het mes al op de keel voelden en wilden onmiddelijk met de kinderen de poort uitsnellen. Ik liet hen echter tegenhouden en verklaarde hen dat er voorloopig nog in het geheel geen gevaar was, ten minste niet voor middernacht, daar Angulimala, zooals ik wel wist, in geen geval vóór dien tijd zou aanvallen. Ik beval hen dan ook weer in huis te gaan en datgene in te pakken, wat zij en de kinderen, zoolang zij wegens het rooversgevaar in de stad zouden moeten bhjven, noodig konden hebben. Hieraan voldeden zij nu gewillig genoeg.

Maar ik had niet bedacht welke uitwerking deze woorden op mijn bedienden zouden uitoefenen. En het bleek al dadelijk een weinig heilzame te zijn. Want zoodra zij vernamen dat het de verschrikkelijke Angulimala was geweest, dien men dood waande, welke mijn huis bespied had om het in den nacht te overvallen, zoo maakte eerst één en daarna een ander zich heimehjk uit de voeten, totdat ten slotte allen hun wapens op een hoop wierpen en verklaarden dat zij het met zulk een duivel niet verkozen aan te binden — zoo iets was van hen niet te verlangen.

Op hetzelfde oógenblik kwamen nu ook de eersten der. in de stad aangeworvenen aan, en toen ook zij vernamen hoe de zaak stond, beweerden ze, dat dit de bedoeling niet was geweest; zij wierpen hun handgeld neer en hepen weg. Slechts een tiental van ,mijn .eigen

Sluiten