Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen welk een zielestrijd Vasitthi te bekampen heeft en op welken weg zij zich thans bevindt?

En de Volmaakte werd het met zichzelven eens, dat hiertoe de tijd nog niet gekomen was en dat een dergelijke mededeeling Kamanita nu niet ten zegen zou zijn.

Na verloop van eenige oogenblikken sprak de Volmaakte :

— Gescheiden te zijn van wat men hefheeft, is hjden; vereenigd te zijn met wat men niet hefheeft, is lijden. Toen dit gezegd werd^ werd het niet zonder reden gezegd.

— O, hoe waar! riep Kamanita bewogen uit — hoe zeldzaam diep en waar! Wie, o vreemdeling, heeft wel deze voortreffelijke uitspraak gedaan? —

— Wie ze gedaan heeft, o pelgrim, doet niets ter zake, indien gij slechts de waarheid er van erkent en gevoelt. K 'zf

— Hoe zou ik dit niet doen? In deze enkele woorden is al de ellende van mijn leven samengevat. Indien ik mij niet reeds een meester gekozen had, zou ik niemand anders willen gaan zoeken dan den voortreffelijke van wien deze woorden uitgingen.

— Zoo hebt gij dus, o pelgrim, een meester, wiens leer gij toegedaan zijt, in wiens naam gij zijt uitgetrokken ?

— Voorzeker ben ik niet uitgetrokken in iemands naam, eerwaardigste. Integendeel, destijds was mijn voornemen om alleen naar het doel te streven. En wanneer ik op den dag uitrustte in de nabijheid van een dorp, aan den voet van een boom of te midden van

Sluiten