Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tehuis voor de gedachten en neigingen van zijn discipel. Hij verklaarde iederen zin, evenals men iederen steen met den beitel bewerkt en passend maakt en evenals men den eenen steen op den anderen plaatst, verklaarde hij ook den eenen zin na den anderen, daarbij nauwkeurig de bedoeling van ieder verduidelijkende en in elkaar passende. Naast de zuil der lijdensgedachte plaatste hij die der vergankelijkheidsgedachte en vervolgens beiden als door een boog met elkaar verbindende, sloot hij daarbij aan, de alleszeggende gedachte omtrent de schijnbare vernietiging. Na dit grootsche portaal te zijn binnengetreden, steeg hij, daarbij behoedzaam zijn discipel bij de hand geleidende, verscheidene malen de goed in elkaar passende treden der hoofdwet op en af, telkens iedere trede bevestigende èn voltooiende.

En evenals een bekwaam bouwmeester bij de uitvoering van een prachtbouwwerk op de daartoe geeigende plaatsen beeldhouwwerk aanbrengt, niet alleen voor sieraad maar ook tot versterking van het geheel, zoo gebruikte ook de Volmaakte gedurig een of andere zinrijke gelijkenis, daar dikwijls een diepzinnige gedachte verduidelijkt kan worden door het bezigen van een passende gelijkenis.

Tot besluit bekroonde hij het werk door er als het ware een ver zichtbaren koepel op te plaatsen en zeide :

— Als men aan het leven blijft hangen, komt men tot wedergeboorte; indien men het niet doet, komt men niet tot wedergeboorte.

Sluiten