Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den stroom van het ontstaan doorkruist en is het eiland genaderd, het eenige dat aan geene zijde van ouderdom en dood ligt, Nirwana.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Het onverstandige kind.

Nadat de Volmaakte aldus zijn leer had verkondigd, bleef de pelgrim Kamanita een geruimen tijd zwijgend en onbewegelijk zitten, zichtbaar in tegenstrijdige gedachten verwikkeld. Eindelijk zei hij:

— Gij hebt mij, eerwaardigste, veel er over verteld, hoe de monnik reeds/bij zijn leven een einde aan het hjden maakt, maar gif hebt mij nog niet gezegd wat er van hem wordt als zijn hchaam zich oplost in den dood en terugkeert tot de elementen — behalve, dat menschen, goden en zelfs de natuur hem dan niet langer meer zien kunnen. Maar over een eeuwig leven, over de hoogste vreugde, over de hemelsche zaligheid, heb ik nog niets vernomen. Heeft de Volmaakte daaromtrent niets geopenbaard?

— Zoo is het, o broeder. De Volmaakte heeft niets daaromtrent geopenbaard.

— Dat wil dan zeker zeggen, dat de Volmaakte van deze allergewichtigste zaak niet meer weet dan ikzelf, antwoordde Kamanita geërgerd.

Sluiten