Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naast hem, een man van middelbaren leeftijd, uit wiens trekken zulk een innemende welwillendheid straalde, dat het hem bijna het voorkomen van een jongeling gaf. Zoowel uit zijn houding als uit zijn krachtige bewegingen, alsmede uit zijn gloedvollen oogopslag zou een ervaren opmerker gemakkelijk de onmiskenbare kenteekenen der krijgshedenkaste hebben opgemaakt, terwijl de waardige kalmte van den oudste niet kon doen twijfelen, in hem den geboren brahmaan aan te treffen. Beiden waren van een hooge gestalte en in hun vorstelijke houding waren zij eikaars gelijken. Zoodra deze monniken bleven standhouden bij de groep die zich om den gewonde verzameld had, waren er onmiddehjk een aantal praatzieke tongen, die hun mededeelden wat er voorgevallen was en hoe men nu op het punt stond om door middel van een baar — die juist gebracht werd — dezen zwaargewonden pelgrim naar het Mangobosch te brengen bij Buddha, ten einde zoodoende aan den vurigen wensch van den ongelukkige te voldoen; of nu niet een der jonge monniken met hen terug wilde gaan om hen langs den kortsten weg te geleiden naar de plaats waar de Volmaakte zich op het oógenblik bevond?

— De Volmaakte, antwoordde de grijsaard met het gestrenge voorkomen, is niet in het Mangobosch en wij weten zelf niet waar hij zich ophoudt.

Bij dit antwoord kwam een wanhopig steunen uit Kamanitas gewonde borst.

Doch stellig kan hij niet ver hier vandaan zijn, voegde de monnik met het welwillende uiterlijk er aan toe. Gisteren heeft de Volmaakte de monniken vooruit ge-

Sluiten