Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in beroering te komen en te kabbelen; een groote lotusknop, rood aan het uiteinde, schoot als een visch naar boven en bleef zich drijvend wiegen op de oppervlakte, waardoor naar alle zijden kringgolfjes ontstonden; nog een geruimen tijd bleef het water metkleurensprankelende golfjes trillen en schitteren, alsof het meer vol was van drijvende diamanten waarvan de weerschijn als kleine vlammen de lotusbloemen, de kleeding en de aangezichten der zahgen deed flonkeren.

In dit geheimzinnig kleurenspel trilde en straalde ook TCamanita's gemoed; de weerspiegehng er van deed zijn hart vol vreugde kloppen.

— Wat zou dit wel zijn? Vroeg zijn blik den blauwgekleeden buurman.

— Ver onder ons, op de donkere aarde, heeft op dit oogenbhk een menschehjké ziel de begeerte zijns harten gericht op een wedergeboorte in dit Westelijke parijdijs. Wij willen daarom nu acht geven of deze knop zich schoon zal ontwikkelen en tot bloei komen. Want menige ziel richt haar wensch naar deze plaats der zaligheden, zonder echter altijd in staat te zijn er naar te leven; maar al te dikwijls wordt zij door verkeerde hartstochten afgeleid, verzinkt in de lust des vleesches en klampt zich vast aan het aardsche slijk. Maar dan verwelkt de knop en verdwijnt ten laatste geheel en al. Deze keer is het, zooals u ziet, een mannelijke ziel en zulk èen dwaalt onder de wisselvalligheden van het aardsche leven eerder af van den weg naar het paradijs. U zult dan ook wel hebben bemerkt dat, terwijl de rooden en witten tamelijk gehjk in aantal zijn, onder de

De Pelgrim Kamanita 12

Sluiten