Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevaren van dergelijke reizen gehoord. En dan moest ik mij nog de zwaarste verwijten doen dat ik door mijn dwaze eigenzinnigheid zelf de oorzaak was geweest dat gij de terugreis niet volkomen veilig onder de hoede van den gezant hadt ondernomen. Toch kwam ik er niet toe mijn onbezonnenheid te berouwen, aangezien ik daaraan al de schoone herinneringen te danken had, die mijn geheelen schat uitmaakten. Zelfs Medinis geruststellende en troostrijke woorden vermochten maar zelden voor een kort oógenblik mijn mismoedigheid te verdrijven. Mijn beste en vertrouwbaarste vriend was toen de schoone acokaboom waaronder wij in dien heerlijken maneschijnnacht gestaan hadden en dien gij, mijn lieve vriend, voorzeker niet vergeten zult hebben — de acoka, dien ik toesprak met de woorden van Damayanti. Ontelbare malen heb ik beproefd in het gefluister der bladeren op mijn bekommerde vragen een antwoord te vernemen, of om een of andere opheldering te gissen uit den val der bloemen of in de figuren der lichtplekken, die het spel der bladeren op den grond deed ontstaan.

Wanneer dan somtijds zulk een zelfgeschapen orakelteeken gunstig uitviel, kon ik een geheelen dag of nog langer mij bijna gelukkig gevoelen en met meer hoop de toekomst tegemoet zien. Maar juist dit deed mijn verlangen toenemen en mij, met de teruggekeerde vrees en onrust, evenals een benauwde droom, tot koortshitte brengen.

In dien toestand was het bijna een weldaad, dat het mijn hefde weldra niet meer vergund was in eenzame werkeloosheid te verkeeren, daar zij gedwongen werd

Sluiten