Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een strijd, waartoe zij al haar kracht noodig had, hoewel daarvan een geheele verwijdering tusschen mij en mijn ouders het gevolg was.

Satagira namelijk, de zoon van den minister, vervolgde mij steeds dringerder met zijn hefdesbetuigingen; ten laatste kon ik mij met mijn vriendinnen niet meer in het lustpark vertoonen, zonder dat hij mij. het voorwerp maakte van zijn lastige oplettendheden. Dat ik deze in geenen deele beantwoordde; ja, hem ook duidelijker dan beleefd was toonde dat ik hem haatte, had niet de minste afkoelende uitwerking op hem.

Doch weldra begonnen nu ook mijn ouders met allerlei zinspelingen aan te komen en daar dit niet hielp, met openlijk zijn zaak te bepleiten. Toen hij eindelijk met zijn aanzoek voor den dag kwam, verlangden zij dat ik hem mijn hand zou schenken. Of ik hen al onder bittere tranen verzekerde, den ministerszoon nimmer te kunnen liefhebben, het maakte geen indruk.

Maar even onvruchtbaar bleven ook al hun voorspiegelingen, beden en gramschap; de bezweringen mijner moeder en de dreigementen mijns vaders.

Tot wanhoop gebracht, verklaarde ik hen ten slotte ronduit, dat ik u mijn woord had gegeven, hetgeen zij echter alreeds van Satagira vernomen hadden, en dat geen macht ter wereld mij- zou kunnen dwingen mijn eensgegeven woord te breken en mij aan een ander te verbinden. Als het tot het uiterste mocht komen, zou ik mijzelf het leven ontnemen door volstandig alle voedsel te weigeren.

Daar nu mijn ouders bemerkten dat ik wel in staat

Sluiten