Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was die bedreiging te volvoeren, gaven zij eindelijk de zaak op, hoewel met leedwezen en tegenzin. Ook Satagira scheen zich in zijn lot te willen schikken en zich over zijn mislukking in 'de hefde te troosten door in een ruwer strijdperk daden te gaan verrichten.

Er hepen namelijk verschrikkelijke geruchten over den roover Angulimala, die met zijn bende geheele landstreken verwoestte, dorpen in brand stak en de wegen zoodanig onveilig maakte, dat bijna niemand meer naar Kosambi durfde te komen. Ieder dezer berichten deed mijn angst vermeerderen, daar ik natuurlijk vreesde dat voor u dan ook de kans groot was om in zijn handen te vallen'.

Onverwachts vernam men nu te Kosambi dat Satagira het opperbevel had gekregen over een groot aantal troepen, ten einde de omstreken aldaar te gaan zuiveren van de roovers en zoo mogelijk Angulimala en de overige aanvoerders der bende gevangen te nemen. Men vertelde er bij, dat hij gezworen had te zullen slagen of anders te sneuvelen.

Hoe weinig ik den ministerszoon ook genegen was, zoo kon ik dezen keer niet anders dan hem een goeden uitslag toewenschen en bij zijn uittocht volgde mijn zegen dan ook zijn vaandels.

Ongeveer een week later bevond ik mij met Medini in den tuin, toen wij eensklaps in de straat hoorden roepen en schreeuwen. Medini begaf zich er dadehjk heen om te vernemen wat er te doen was en weldra kwam zij terug met het bericht, dat Satagira in triomf was teruggekeerd na de roovers verslagen, uit elkaar

Sluiten