Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je namelijk de kleine gouden schakels tusschen de kristallen bekijkt, zul je zien, dat het metaal minder rood is dan dat van de gouden sieraden alhier, en wel omdat wij in onze legeeringen meer koper dan zilver gebruiken. Het werk is ook van een eenigszins grovere soort, zooals gewoonlijk in de zuidelijke berglanden gewerkt wordt.

Het zweefde mij op de tong te antwoorden, dat een zoo bekwame goudsmid als hij, wel in staat zou zijn de juiste legeering te krijgen en de eigenaardige bewerking van het goud tot stand te brengen. Want daar ik alles nu tegen mijn liefde saamgezworen vond, had ik zelfs geen vertrouwen meer in mijn allernaasten. Ik vergenoegde mij echter met te zeggen, dat ik in geen geval mij met behulp van die keten liet overtuigen dat mijn Kamanita niet meer leefde. Ten uiterste verbitterd verliet mijn vader mij en in mijn eenzaamheid kon ik me nu geheel overgeven aan mijn wanhoop.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. „De waarheidsdaad."

In dien tijd bracht ik de eerste uren van den nacht altijd door op het terras der zorgeloozen, hetzij alleen of in gezelschap van Medini. Dezen avond was ik er alleen, wat mij in mijn tegenwoordige gemoedsstemming ook het liefst was. De volle maan straalde als toenmaals en ik stond voor den acokaboom om voor mijn beangst

Sluiten