Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, dat Kali, die een groot behagen heeft in allerlei hst en sluwheid, mij op grond hiervan, zou bijstaan en mij veilig brengen door alle gevaren, die een verraad van de zijde van Satagira mij konden bedreigen.

Alles ging nu ook zooals wij afgesproken hadden en gij hebt zelf gezien hoe ik mijn ketenen verbrak. Maar zelfs heden weet ik nog niet of Satagira zijn woord heeft gehouden en de ketenen heeft laten doorvijlen, of dat Kali mij te hulp is gekomen door een wonder te doen. Toch ben ik meer geneigd te gelooven dat het eerste het geval was, want nauwelijks was ik een eind den Ganga ingezwommen om mij door den stroom buiten den omtrek der stad te laten voeren, of ik werd overvallen door een boot vol gewapenden. Op deze hinderlaag had hij dus gerekend toen hij mij bezwoer de gelegenheid te geven buiten Kosambi te komen. En nu wees het zich uit, wat Kalis hulp waard is, want ofschoon de stukken ketting die nog aan mijn handboeien hingen, mijn eenigste wapens waren, gelukte het mij de boot te doen kantelen en allen die er in waren onschadehjk te maken, waarna ik op de gekenterde boot gemakkehjk den noordelijken oever wist te bereiken, doch niet zonder uit verscheidene diepe wonden te bloeden; een geheel jaar is voorbijgegaan eer ik er weder van hersteld was. In dien tijd heb ik herhaaldelijk gezworen dat Satagira voor dien streek zou boeten. En nu is zijn tijd gekomen. —

Een storm van ergernis en gramschap raasde er in mijn binnenste over het ongehoorde bedrog mij aangedaan. Den roover kon ik het niet ten kwade duiden, dat hij door dit middel zijn leven had gered en daar

Sluiten