Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zijn handen niet bezoedeld had met het bloed van mijn geliefde, vergat ik op dat oogenbhk hoeveel ander onschuldig bloed er aan kleefde en voelde ik geen schrik en afkeer voor den man, die mij de tijding bracht dat mijn Kamanita, even als ik, nog in deze wereld verkeerde. Daarentegen beving mij een bittere haat tegen hem, die de oorzaak was geweest dat wij beiden gescheiden van elkaar, dit aardsche leven ten einde moesten leven. OnwiUekeurig vernam ik Anguhmala's bedreiging tegen zijn leven met vreugde en deze moet zich wel op mijn gelaat afgespiegeld hebben, want met een hartstochtelijk bewogen stem vervolgde de roover:

— Ik zie, edele vrouw, dat uw weldenkend gemoed naar wraak dorst en die zult ge ook weldra genieten. Om die reden ben ik hier gekomen. Reeds verscheidene weken lang heb ik hier in den omtrek van Kosambi op Satagira geloerd. Eindehjk heb ik dan uit een zekere bron vernomen, dat hij een dezer dagen de stad zal verlaten om zich naar de Oostelijke provincie te begeven, alwaar hij een rechtsgeding tusschen twee dorpen moet beslechten. Aanvankelijk was het mijn plan geweest, hem tot een aanval tegen mij te dwingen en hem dan gevangen te nemen. Doch deze reis komt mij nog geschikter voor. Weliswaar heb ik naar aanleiding van mijn eerste plan van mijn tegenwoordigheid geen geheim gemaakt; integendeel, ik heb mijn daden voor mij laten spreken en het gerucht dat ik er weder ben, heeft zich lang geleden verspreid.

Ofschoon nu wel de meesten in den waan verkeeren, dat er een bedrieger is opgestaan die zich voor Angulimala

Sluiten