Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan waarmede hij mij den vorigen avond in zijn vreeselijke macht had gewikkeld.

— Maar wees onbekommerd, edele vrouwe, vervolgde hij; dit alles is nog niet geschéfci. Er is niets geschied — niet meer dan wanneer gij uw woorden hadt gericht tot dezen boom.

Dit was mij nog even raadselachtig als het voorgaande. Maar des te beter begreep ik, dat hij uit een of andere oorzaak zijn wraakplan tegen Satagira had opgegeven. En na mij nu, na een hevigen zielestrijd tot de onnatuurlijke hoogte der misdaad te hebben opgewonden, was mij dit plotselinge, onbegrijpelijke verdwijnen, dit spookachtige in rook vervliegen van het geheele plan een teleurstelling, die ik niet verdragen kon.

De krampachtige spanning van mijn gemoed gaf zich lucht in een vloed scheldwoorden die ik Angulimala naar het hoofd slingerde. Ik noemde hem een eerloozen schurk, een woordbreker, een nietswaardigen prater, een laffen hond, en wat weet ik al meer — het ergste wat mij maar mocht invallen, daar ik hoopte, dat deze man, die in heel Indië berucht was door zijn brutale opvliegendheid, indien hij op zulk een wijze getergd werd, mij door een slag van zijn ijzeren vuist levenloos ter aarde zou doen storten.

Doch toen ik zweeg, meer omdat het mij aan adem ontbrak dan aan woorden, antwoordde Angulimala mij met een beschamende kalmte:

— Dit alles en nog meer smaad heb ik aan u verdiend en ik geloof zelfs niet dat u daarmede den vroegeren Augulimala zoodanig hadt kunnen prikkelen dat hij u

Sluiten