Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedood [had — want ik bemerk wel dat het u daarom te doen'is. Maar zelfs indien een ander mij nog erger dingen had toegevoegd, zou ik het niet slechts geduldig hebben verdragen, maar hem bovendien nog dankbaar zijn, dat hij mij de gelegenheid had geschonken, een heilzame beproeving te moeten doorstaan. Immers heeft mij de Meester zelf gezegd: „In gelijkheid met de aarde, Angulimala, zult ge u oefenen. Want evenals men op de aarde rein en onrein werpt, zonder dat deze zich daardoor laat verstoren, evenzoo zult gij, Angulimala u oefenen in gelijkheid met de aarde." Want, Vasitthi, gij spreekt nu niet met den roover Angulimala, maar met den discipel Angulimala.

— Welke discipel, welke meester? vroeg ik, minachtend en ongeduldig, ofschoon de ongewone taal van dezen onbegrijpelijken man niet naliet een eigenaardige, ja, bijna overweldigende uitwerking op mij uit te oefenen.

— Hij, dien men noemt de Volmaakte, den Kenner der ' wereld, den volkomen Ontwaakte, Buddha, antwoordde hij. Hij is de meester. U zult toch wel reeds van hem gehoord hebben?

Ik schudde ontkennend het hoofd.

— Ik acht mij gelukkig, riep hij uit, dat ik het ben, uit wiens mond gij voor het eerst den naam van den Gezegende verneemt.

Indien de roover Angulimala u eenmaal kwaad heeft berokkend, zoo heeft de discipel Angulimala u dit thans vergoed door u den grootsten dienst te bewijzen.

— Wie is dan die Buddha? vroeg ik weder op denzelfden toon, zonder te willen laten merken hoe mijn

Sluiten