Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Heil u, gij heilige! Zoo zijt gij dan zelf de volkomen ontwaakte Buddha! Zoo heeft dan het edelste schepsel zieh ontfermt over het slechtste! Zoo wilt gij, de Verhevene, mij dan vergunnen bij u te zijn, uw omgang te genieten?

— Dat wil ik, antwoordde de Volmaakte. En verneem nu ook nog dit: —

— zoo zijn er ook onder de weinigen die den Verhevene zien, slechts weinigen die zijn leer aanhooren en van deze nog slechts weinigen die haar begrijpen. Maar gij zult de leer aanhooren en begrijpen.

Kom discipel!

En de Verhevene, die het bosch was ingegaan als de olifantenjager die zijn tammen olifant berijdt, verliet nu het bosch zooals de olifantenjager het verlaat, gevolgd door een wilden olifant die door zijn kunst getemd is.

En zoo ben ik dan nu tot u gekomen, Vasitthi, niet als de roover Angulimala, maar als de discipel Angulimala. Zie, ik heb speer en knots, stok en geesel van mij geworpen; ik heb alle moorden en martelen afgezworen en voor mij zijn alle schepselen veilig.

VIJF EN DERTIGSTE HOOFDSTUK. De reine gave.

Ik weet niet hoe lang' het wel duurde eer ik mijn lippen opende, doch ik geloof dat ik een geruimen tijd

De pelgrim Kamanita ]6

Sluiten