Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkend doch u niet verkondigd heb, veel meer dan dat wat ik u verkondigd heb. En waarom, discipelen, heb ik u dat niet verkondigd ? Omdat het niet heilaanbrengend, niet de richting der asceten is, omdat het niet leidt tot bekeering, tot bevrijding, tot ontwaking; omdat het niet leidt tot Nirwana.

— Dan heeft die zonderlinge grijsaard toch gehjk gehad! riep Kamanita uit.

— Welke grijsaard? vroeg Vasitthi.

— Die asceet, van wien ik u vertelde -dat ik in Rajagahas voorstad met hem een nacht doorbracht in de hal van een pottenbakker; het was de laatste nacht van mijn aardsche leven. Hij wilde mij de leer van den Volmaakte mededeelen, hetgeen hem, zooals ik kon merken, niet bijzonder mocht gelukken. Toch bracht hij verscheidene goede uitspraken te berde en onder anderen nauwkeurig die, welke gij daareven vermelddet— zelfs de plaats waar het gezegd werd, gaf hij naar waarheid aan; ik werd er toen zeer door getroffen. En indien ik nog had kunnen vermoeden - dat gij er bij tegenwoordig waart geweest, zou ik er veel heviger door bewogen zijn geworden.

— Mogelijk bevond hij zich toen onder de aanwezigen, zeide Vasitthi; in ieder geval heeft hij het u juist medegedeeld. De Verhevene voegde er nog aan toe: „En wat, discipelen, wat heb ik u verkondigd? Wat het ontstaan is van het lijden, wat de vernietiging is'van het hjden, welke weg naar de vernietiging van het lijden voert, dat heb ik u verkondigd. Daarom, discipelen, wat ik geopenbaard heb, laat het geopenbaard zijn, en 'wat

Sluiten