Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug. Stralenwisselend wentelden zij om een gemeenschappelijk middelpunt, waar hun stralen bijeenkwamen. Dit punt was hun hefde; hun wentelen daaromheen was hun liefdeleven en het spiegelen in elkander was de vreugde hunner liefde. Als een enkel oog blikten zij tegelijkertijd in alle richtingen van de oneindige ruimte. En overal ontwaarden zij tallooze sterrengoden evenals zijzelven, wier stralenblikken zij in zich opnamen en beantwoordden. Vooreerst waren er velen, die met hen een afzonderlijke groep vormden; daarnaast waren er andere groepen die met de hunne een heel wereldsysteem uitmaakten; weer andere systemen die zich tot een keten van systemen verbonden en nog meerdere ketenen, ringen van ketenen en sferen van ketenringen.

Kamanita en Vasitthi bestuurden nu hun dubbelster in een harmonische vlucht met de overige sterren en dubbelsterren van hun systeem, waarbij zij als in een geordenden dans hun nevensterren noch te na kwamen, noch zich te veel er van verwijderden, terwijl zij met behulp van een zekere sympathie, elkander de nauwkeurige richting en de juiste snelheid van beweging mededeelden. Daarbij vormde er zich als het ware een gemeenschappelijke wil, die hun geheele groep deed deelnemen aan de beweging der groepen van hun systeem, dat zich op dezelfde wijze onder zijns gehjken bewoog.

En deze deelneming in dien ontzaggelijken zwevenden dans der wereldlichamen, deze gemeenschappelijke en in 'het oneindige reflecteerende beweging, dat was hun wereldleven, hun allesomvattende en allesdoordringende hefde tot den naaste.

Sluiten