Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIGSTE HOOFDSTUK., In het Krishnabosch.

Sedert dien eersten avond verzuimde ik geen gelegenheid om naar het Krishnabosch te gaan, ten einde door de eigen woorden van den Verhevene of door die van een zijner discipelen verder in de leer te worden ingewijd.

Tijdens de afwezigheid van mijn echtgenoot nam in Kosambi de vrees voor den roover Angulimala van dag tot dag. toe. Juist omdat er niets verluidde omtrent nieuwe bedrijven, werd de verbeelding steeds meer geprikkeld. Op zekeren dag verspreidde zich het gerucht, dat Angulimala des avonds het Krishnabosch zou overvallen en*de hier bijeengekomen burgers zou wegvoeren; ja, wellicht Buddha zelf. Hierdoor steeg de opgewondenheid der burgers bijna tot oproer. Men zei elkaar dat, indien de goddelooze rooverhanden in de nabijheid van Kosambi den Volmaakte maar het minste kwaad berokkenden, dan zou de wraak der goden de geheele stad treffen.

Ontzaggelijke menschenmassa's golfden nu door de straten en verzamelden zich voor het paleis des konings. Dreigend verlangden zij dat koning Udena dit ongeluk afwenden en Angulimala onschadelijk zou maken.

Den volgenden dag keerde Satagira terug.

Dadehjk overlaadde hij mij met lof en dank voor mijn goeden raad, aan welken hij het uitsluitend te danken zou hebben gehad dat hij zonder eenig onheil weer terug

Sluiten