Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berouwen dat ik hem dien goeden raad had gegeven, doch reeds zijn volgende woorden stelden mij gerust, daar hij nu sprak over zijn dankbaarheid, die onbegrensd. zou zijn, welke proef ik daarvan ook zou willen nemen.

— Jk heb slechts een enkele bede, antwoordde ik, door welker mwilhging gij uw dankbaarheid voldoende zult kunnen bewijzen.

— Zeg mij terstond wat het is, riep hij uit; zelfs indien gij mocht verlangen dat ik Vajira met haar zoon naar haar ouders terugzende, zal ik het onverwijld doen.

Mijn bede is een rechtvaardige bede, geen onrechtvaardige, maar eerst wanneer mijn raad bewezen heeft goede gevolgen te hebben gehad, zooals ik u beloofd heb, zal ik er mede voor den dag komen. Snel nu naar het paleis en zie den koning te bewegen dit bezoek te brengen.

Vrij spoedig keerde hij terug, verheugd dat het hem gelukt was den koning te hebben overgehaald.

— Eerst toen Udena hoorde dat deze raad van u kwam — zeide hij — en dat gij met uw eer instond voor een goed resultaat — eerst toen gaf hij toe, want ook hij stelt grooten prijs op u. O, hoe trotsch ben ik niet op zulk een vrouw!

Deze en dergehjke ontboezemingen, waaraan hij het in zijn vertrouwelijke stemming niet het ontbreken, waren mij pijnlijk genoeg en zouden dit nog meer zijn geweest, indien ik niet bij deze geheele zaak mijn geheime gedachten had gehad.

Wij begaven ons nu onmiddelijk naar het paleis, waar alreeds toebereidselen voor den tocht waren genomen.

Sluiten