Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarop groette koning Udena en verwijderde zich met zijn gevolg.

Ik daarentegen bleef achter en stelde mij onder de hoede der aanwezige zusters om reeds den volgenden dag de gelofte af te leggen.

EEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK. De al te gemakkelijke gedenkspreuk.

Nu was ik ordezuster geworden en iederen morgen begaf ik mij met mijn bedelnap naar Kosambi, waar ik dan van huis tot huis ging, totdat hij gewild was, hoewel Satagira mij het vragen dier aalmoezen gaarne bespaard had. Op zekeren dag plaatste ik mij aan den ingang van zijn paleis, daar de oudste nonnen mij ook die beproeving hadden aangeraden. Satagira kwam juist de poort uit, doch ontweek mij schuw en bedekte smartelijk zijn gelaat. Dadehjk daarop kwam de hofmeester naar buiten en bezwoer mij met tranen in de oogen, om toch eindelijk toe te staan dat alles wat ik noodig had, mij dagelijks zou worden toegezonden. Maar ik antwoordde hem, dat het mij betaamde de voorschriften der orde op te volgen.

Nadat ik van deze wandeling teruggekeerd was en het medegebrachte gebruikt had — waarmede het ellendige voedingsvraagstuk voor den geheelen dag was afgedaan — werd ik door de oudere nonnen onderwezen

Sluiten