Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en des avonds luisterde ik toe in de bijeenkomst, hetzij naar den Volmaakte zelf of naar een zijner voorname discipelen, Saraputta of Ananda. Daarna gebeurde het ook wel, dat een der zusters een andere opzocht: „ Verrukkehjk, o zuster, is het Sinsapabosch; heerlijk is de heldere maneschijn; de boomen staan in vollen bloei; hemelsche geuren omzweven ons. Welaan, laat ons zuster Sumedha gaan opzoeken! Zij is een bewaakster van het woord, een bron van wijsheid. Haar gesprekken verleenen dit Sinsapabosch een dubbelen glans.

Het grootste gedeelte van zulk een nacht brachten wij dan door onder diepzinnige en leerrijke gesprekken.

Dit leven in de vrije natuur, deze voortdurende werkzaamheid van den geest en de levendige uitwisseling van gedachten, waardoor er geen tijd overschoot om over eigen verdriet of nuttelooze droomerijen te broeden; eindelijk de veredeling van het gemoed en de loutering door de macht der waarheid, dit alles sterkte zoowel hchaam als geest in zeldzame mate. Een nieuw en beter leven deed zich voor mij op en ik genoot een kalm geluk, waarvan ik eenige weken te voren niet had kunnen droomen.

Toen de regentijd aanbrak, was het gebouw voor de zusters reeds gereed, met een ruime zaal voor de bijeenkomsten en met cellen voor ieder afzonderlijk. Mijn echtgenoot en eenige andere rijke burgers hadden niet nagelaten ons nieuwe tehuis toe te rusten met matten en tapijten, stoelen en rustbanken, zoodat wij rijkelijk voorzien waren van alles wat behoort tot de redelijke behoeften van het leven en daardoor des te beter weelde

Sluiten