Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mijn dagwerk, dat ik een zekere onrust medebracht, een donker voorgevoel van de bedoeling dezer woorden. En den volgenden avond terugkeerende, wist ik alreeds met zekerheid, wat de Volmaakte had voorgehad met mij deze gedenkspreuk op te geven.

Ik had immers in den waan verkeerd dat ik op den juisten weg was naar een volkomen gemoedsrust en mijn liefde met haar hartstochtelijk smachten ver achter mij had gelaten. Doch deze onvergelijkelijke hartenkenner had zeer juist gezien, dat die hefde nog geenszins overwonnen was; dat zij slechts in de schaduw was geraakt door den overweldigenden invloed mijner nieuwe levenswijze en zich teruggetrokken had in den versten hoek, om daar haar tijd af te wachten. En dus wilde hij, door mijn opmerkzaamheid er op te vestigen, haar uit haar schuilplaats lokken, ten einde haar daarna te overwinnen.

En inderdaad, zij kwam ook te voorschijn, en wel met zulk een kracht, dat ik al zeer spoedig een zwaren, vermoeienden zielestrijd te strijden had, waarbij het mij duidelijk werd, dat mij geen gemakkehjke zege beschoren was.

De verrassende mededeeling, dat mijn gehefde niet gedood was en hij dus naar alle waarschijnlijkheid nog dezelfde lucht als ik hier op aarde inademde, was nu meer dan een half jaar geleden. Doch toen deze mededeeling mij door Angulimala's verschijnen op het terras zoo plotseling gedaan werd, werd zij tevens als het ware tegehjk overstroomd en verdronken in de golven der hevige gemoedsbewegingen, die daardoor.bij mij in beroering werden gebracht. Haat, wraakgedachten,

Sluiten