Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegde hij ons toe, had ik bij mijn feest nog een paar geliefde en gewaardeerde gasten gehad, want uw meester, de Volmaakte, heeft heden met zijn discipelen bij mij het middagmaal gebruikt.

— Dus is de Volmaakte dan nog hier, in Pava?

— Thans niet meer, eerwaardigste, antwoordde de kopersmid.

Dadehjk na den maaltijd werd de Verhevene overvallen door een hevige ongesteldheid, onder smartelijke pijnen, die hem een onmacht nabij deden zijn, zoodat wij allen in de hoogste mate ontsteld waren. Doch de Verhevene overwon dezen aanval weder en een uur geleden is hij doorgegaan naar Kusinara.

Ik was het hefst onmiddellijk doorgewandeld. Want hetgeen mij de smid had medegedeeld omtrent die ongesteldheid, deed mij het ergste vreezen. Doch een gebiedende noodzakelijkheid was, eerst het hchaam te sterken, niet alleen met spijs, maar ook door een korte rust.

In den weg van Pava naar Kusinara kon men zich moeielijk vergissen.

Na eenige bebouwde akkers achter zich te hebben gelaten, liep deze weg weldra door struikgewas en tijgergras en verloor zich steeds dieper in het kreupelhout. Wij waadden een klein riviertje door, waar ik mij met een bad verfrischte, en na een korte rust te hebben genoten, trokken wij verder. Het ging tegen den avond en slechts met moeite vermocht ik mij voort te slepen.

Medini trachtte mij over te halen op een kleine hoogte onder een boom te overnachten. Zulk een haast was toch niet noodig.

Sluiten