Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWAAKT.

Ontwaakt, o kinderen van het nieuwe ras en ziet en beseft uw heerlijke bestemming.

Ontwaakt uit uw dofheid en onverschilligheid, en benut uw krachten.

Vult uw harten met liefde voor elkander, en leeft het leven van onverdeeldheid en eenheid.

Beseft nu, welke mogelijkheden er in u zijn, en volgt de Stem van onzen Grooten Helper.

Wij hebben allen noodig, die aan Zijn Roepstem kunnen gehoor geven.

Allen die Hem toebehooren moeten ontwaken uit hun nutteloos droomen over onnutte, onbeduidende, zelfzuchtige begeerten.

Iedereen moet zijn plaats beseffen bij het werk om allen te helpen, die in duisternis en onwetendheid verkeeren.

Helpt hun bewustzijn op te heffen tot het besef van de macht van het goede en doet hen de groote verantwoordelijkheid zien van deze goddelijke boodschap.

Wij, de Meesters van Wijsheid, smeeken om gehoor.

Wij hebben u noodig, wij hebben allen noodig.

O, dat allen mochten ontwaken en Hem helpen, den Grooten Heer der Wereld, en Ons helpen in het ontzaggelijke werk, waarop het geheele ras wacht I

De toon is aangeslagen.

Hoe velen zullen er op antwoorden?

*

"IK BEN"

Ik ben uw Meester.

En ik ben meer dan dat; want ik ben U-zelf en Gij zijt Mij-zelf.

Sluiten