Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge zult de smart ervan nooit voelen, als ge uw bewustzijn op Ons gericht houdt. Het Pad is vreugde en kracht.

Met eiken stap dien ge neemt, zult ge de kracht ervan gevoelen.

De vreugde van eeuwig bewustzijn wacht den vermoeiden pelgrim aan het eind van alle overwinning over de macht der stof.

Weest sterk en wanhoopt nooit.

DE WEG NAAR DE WITTE LOGE.

Ge hebt alle mogelijkheden van adeptschap in u. Uw plicht is nu om ze te verwezenlijken en om de eigenschappen te openbaren, welke u daar zullen brengen.

Ontwikkelt de krachten, die in u wonen.

Brengt alles tot uiting, wat op uitdrukking wacht.

Durft — durft — durft!

Wij hebben helpers noodig, die de dingen in de oogen durven zien en ze durven doen voor Ons.

Wordt krachtiger en twijfelt nooit aan uzelf. Kent uzelven zooals Wij u kennen, en verbetert dan uzelf zoo als wij wenschen.

Beschouwt alle menschen als uitdrukkingen van het Goddelijke Leven; zij zullen allen eens zijn, wat Wij nu zijn.

Dit moet uw vast voornemen zijn: te worden wat tVij zvn.

Wij wachten totdat gq gereed zult zijn.

De wereld wacht eroD om Ons wert arrppA t«

Sluiten