Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons jagers is iedere afspraak heilig, gij zult mij dus niet willen verleiden om myn woord te breken."

„By al de bisons die ieder jaar in de prairie gedood worden niet 1 Naar welke streek van het Verre-Westen moet gij die menschen den weg wyzen ?"

„Dat zal ik morgen hooren!"

„En met welk soort van lieden hebt gij te doen? Zijn het Spanjaarden of Gringos?"

„Weet ik het ? ... Mexicanen denk ik: hun kapitein noemde zich als ik het wel onthouden heb, don Miguel Ortega, of zoo iets; enfin, dat zal wel blijken."

„He 1" riep Vrij-Kogel uit, terwijl hy opsprong van verrassing; „hoe zegt gy ook weer ?"

„Don Miguel Ortega," herhaalde de spoorzoeker; ik diirf er intusschen niet op zweren, het kan zijn dat ik mij vergis, maar ik denk het niet." „Dat's vreemd 1" mompelde de oude jager half in zich zeiven. „Ik zie er niets vreemds in ! die naam komt mij zelfs zeer gewoon voor." „Voor u, dat kan zijn ; en hebt gij met hem accoord gemaakt ?" „Op den besten voet." „Als spoorzoeker."

„Ja, duizendmaal ja!" antwoordde Loer-Vogel met drift. „Nu stel u gerust, vriend, en blijf bedaard, wij denken nog langer samen te leven."

„Zoudt gy onder zijn bende willen?"

„God bewaar mij!"

„Dan begrijp ik er niets meer van."

Vrij-Kogel scheen eenige oogenblikken ernstig na te denken; zich toen weder tot zijn vriend wendende zeide hij :

„Hoor eens, Loer-Vogel, zoo waar als gij een oud vriend van my zyt, zou ik u niet gaarne uit luchthartigheid van het rechte spoor zien dwalen; ik heb u zekere onmisbare opheldering te verschaffen, om u in staat te stellen de door u aangenomen taak behoorlijk te volbrengen; ik zie wel dat wy dezen nacht niet slapen zullen, luster derhalve met aandacht toe; wat gij hooren zult is meer dan de moeite waard "

Loer-Vogel was ten hoogste verbaasd over den plechtigen toon dien de oude jager aannam, en zag hem ongerust aan:

„Spreek," zeide hy.

Vrij-Kogel dacht een oogenblik na en scheen zijn herinnering te ordenen, daarop nam hij het woord en begon een lange geschiedenis die door de aanwezigen met klimmende aandacht en belangstelling werd aangehoord; nooit in hun leven hadden zij zulke buitengewone en vreemdsoortige gebeurtenissen gehoord of gezien.

De zon was reeds ver boven de kimmen gerezen toen de oude jager nog sprak.

Sluiten