Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maak een beetje voort, neem uw mantel en kom met ons mede." "ik?" riep Salado, blijkbaar ontstellende.

„Maar waarin kan ik u van dienst zijn t . Dat zal ik u zeggen: ik weet dat gij met het Bernardijnenklooster op een witten voet staat, vooreerst als pulquero (drankverkooper) en ten tweede als kombre de Men y religioso (fatsoenlijk en vroom man.)"

O ho! tot zekere hoogte, ja," antwoordde de pulquero ontwykend. "Geen gemaakte nederigheid, als *t u belieft! ik weet dat gij m het klooster genoeg vertrouwd zijt om u ieder oogenblik de deur te zien openen; en om die reden alleen verzoek ik u ons te vergezellen."

„Jesu Maria 1 zoudt gij waarlijk, caballero ..,." riep de arme pulquero

verschrikt. „ . ,T .

Geen tegenspraak, verzoek ik u, haast u maar liever, of per Nuestra Senora del Carmen, ik steek uw huis in brand 1"

Salado slaakte een hoorbaren zucht, wierp een wanhopigen blik op de zwarte maskers en begon tegen wil en dank te gehoorzamen.

Het huis van den pulquero *) lag slechts weinige schreden van het klooster af; deze ruimte was spoedig doorloopen, en don Torribio wendde zich tot zijn gevangene, die meer dood dan levend voor hem stond:

,Kom vriendje," zeide hij op gebiedenden toon, „hier zyn wij ; maak nu maar handig dat de deur van het convent voor ons geopend wordt.'

In 's hemels naam 1" riep de pulquero, die een laatste poging aanwendde om'zieh te verzetten: „hoe moet ik het aanleggen? Gij weet wel dat ik geen middel weet om ...." ...

Luister," vervolgde don Torribio gebiedend; „gy begrijpt wel dat ik ceen tijd heb om met u te redeneeren ; zorg dus dat wij in het klooster komen en deze beurs, die vijftig onsen goud bevat, is voor u; of weiger het," vervolgde hij, bedaard een pistool uit zijn gordel halende, „en ik jaag u terstond een kogel door den kop."

Het koude zweet gutste den pulquero langs de slapen, de bandieten van zijn land waren hem te goed bekend om niet met hunne woorden te spotten.

„Nu!" vroeg de ander een oogenblik later, terwijl hij het pistool overhaalde, „hebt gij u bedacht?"

„Caspita! caballero, doe dat toch niet, als ik u bidden mag, ik zal beproeven wat ik kan." . fi!

„Om u des te beter te doen slagen, neem dit," zei don Torribio, hem de beurs overreikende.

De pulquero nam haar aan met al de gretigheid van een armen stakker, en een glans van genoegen straalde uit zijn oog; thans stapte hij langzaam naar de poort van het convent, blijkbaar met zich zelf in beraad hoe hij het aan zou leggen om de aanzienlijke som die hij ontvangen had, zoo eerlijk mogelijk te verdienen, maar zonder het minste gevaar te loopen; een vraagstuk welks oplossing, wij moeten het bekennen, zich niet zoo gemakkelyk liet vinden.

1) Pulque is een bedwelmende drank uit het sap der magney (agave americana, of aloë) bereid; de huizen waar men dien verkoopt heeten pulguenos.

Sluiten