Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet ik u zeggen dat ik weinig of niets begrijp van al wat gij ons verteld hebt.

De oude Canadees hief het hoofd op, en scheen gedurende eenige oogenblikken de hoogte der zon waar te nemen om het uur te berekenen.

Het is omtrent half zeven voor den middag," zeide hij : „gij hebt dus nog meer tijd dan noodig is om het veer del Rubio te bereiken, waar de karavaan u wacht die gij den weg moest wijzen; hoor mij dus nog een poosje aan, want mijn verhaal is nog niet teneinde; wat ik u verteld heb bevat wel het geheimzinnige gedeelte der geschiedenis, maar zoo gij lust hebt zal ik u thans melden, wat tot nadere toelichting kan dienen.

Spreek op," antwoordde Loer-Vogel op den toon van iemand die, om een ander te believen, goedwillig naar een vertelling luistert welke hem weinig

belang inboezemt. .. . . , .. f

Zonder veel op de geringe nieuwsgierigheid van zyn vriend te letten, ot zich om zijn gedwongen inschikkelijkheid te bekommeren, nam Vrij-Kogel den draad van zijn verhaal weder op in dezer voege :

Het zal uw aandacht niet ontgaan zijn, dat don Torribio de zaken behandeld had met eene voorzichtigheid en beleid die wel m staat schenen om allen argwaan te verwijderen en zijn avontuur met een ondoordrmgbaren sluier te dekken; ongelukkigerwijze echter was de evangelista Leporello niet werkelijk door hem gedood: hij kon niet alleen nog spreken, maar zelfs een duplicaat toonen van de brieven, die hij alle dagen aan den jonkman had ter hand gesteld, — brieven waar deze hem zoo duur voor betaalde en die de oude rekestschrijver, met de aangeboren voorzichtigheid van een Mexicaan, zoo zorgvuldig bewaard had om er desnoods een wapen van te maken tegen don Torribio, of zelfs, wat nog waarschijnlijker was, om zich te kunnen wreken wanneer hij het slachtoffer mocht worden van een of ander verraad. Dit laatste was thans werkelijk gebeurd ; de evangelista, den volgenden morgen door een vroegkomenden cliënt bijna zieltogend in zijn pothuis gevonden, had nog de kracht om een geregelde verklaring voor den Juez de lettras (crimineelen rechter) af te leggen en hem de papieren te overhandigen eer hij stierf. Deze manslag, in verband met de oplichting der nachtwachts en den inval in het Bernardijnen-klooster door een talrijke groep gemaskerden, wees de politie een spoor aan. dat zij met den meesten ijver begon te volgen, des te meer daar de jonge dochter, wier lijk zoo stoutmoedig werd weggeroofd, vermogende ouders had, die, om zekere hun alleen bekende redenen, dezen roof niet ongestraft wilden laten en er goud met volle handen voor over hadden om den misdadiger te vinden. Weldra wist men dat de bandieten het klooster verlatende, paarden hadden genomen, die hun door bestelde personen werden toegevoerd, en toen met geviërden teugel waren weggereden in de richting der presidios. Tevens gelukte het, een der personen te ontdekken, die de paarden geleverd hadden; dat individu, met name Pepito nog meer aangelokt door het goud dat men hem aanbood dan verschrikt door bedreigingen der straf, verklaarde, dat hij ten behoeve van don Torribio Carvajal, vijf en twintig remonte paarden had gekocht af te leveren des morgens ten twee ure onder de muren van het Bernardijnen-klooster; daar deze paarden hem vooruit waren betaald, had Pepito zich niet veel bekommerd over de zonderlinge plaats die men hem aanwees of het nog zonderlinger uur der aflevering. Don Torribio en zijn kameraden waren gezien, dragende twee vrouwen in hunne armen, waarvan de een naar het scheen in

Sluiten