Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezworen had te zullen beschermen, maar thans schandelijk dacht te verraden ; hij steeg te paard, en reed haastig de stad uit, in de richting van het veer del Rubio, waar hij wist don Miguel te zullen vinden.

XXV.

EEN DRIETAL SCHURKEN.

Wij laten Addick, met zijn schurkenplannen, in vollen galop zich verwijderen van Quiepa-Tani, en zullen ons intusschen een weinig nader bezig houden met de twee beklagenswaardige jonge meisjes, die hij voor zijn vertrek aan de zorg van den Amanani had opgedragen. Deze liet haar terstond in de Ciuatl-expan, het verblijf der zonnemaagden opsluiten.

Ofschoon gevangenen, werden zij, ingevolge de bevelen van Addick met de meeste onderscheiding behandeld; ook zouden zij de verveling van hare onrechtmatige gevangenschap geduldig hebben gedragen, zoo een heimelijke angst over het lot dat haar wellicht in de toekomst verbeidde, en de herinnering aan de vreeselijke omstandigheden onder welke zij herwaarts gebracht en zoo plotseling van haar laatsten beschermer waren gescheiden, zich niet van haar hadden meester gemaakt. Het was onder deze omstandigheden, dat het verschil van karakter tusschen de beide vriendinnen duidelijk aan 't licht kwam.

Dona Laura, gewoon aan de huldebetoogingen der mooie cavaliers die haars vaders huis bezochten, en verwend door de genietingen van het weelderig leven der rijke familiën in Mexico, leed veel onder de treurige herinnering van hetgeen zij hier missen moest en dat weleer hare kindsheid had gestreeld. De martelingen in het klooster voorbijziende, dacht zij alleen aan de vreugd van het ouderlijke huis, en niet in staat om haar grievend hartzeer te wederstaan, verviel zij weldra in een doffe moedeloosheid, die zij zelfs niet poogde te bestrijden.

Dona Luisa daarentegen, die in haar tegenwoordigen toestand weinig verschil bespeurde met dien van haar noviciaat, kon zich beter in haar lot schikken, en onderging het met moed en geduld; al betreurde zij ook het verlies van haar vrijheid, de liefde voor haar vriendin en het werkdadig deel dat zij aan haar redding genomen had, vervulden haar ziel en sterkten haar in den strijd tegen het ongeluk.

Buiten baar weten wellicht, was er onlangs in het hart van het jonge meisje nog een ander gevoel binnengeslopen, een gevoel dat zij niet poogde te verklaren en van welks kracht zij zich geen duidelijke rekenschap kon geven, maar dat haar moed verdubbelde en op een redding deed hopen zooal niet zeker, dan toch zeer mogelijk, door tusschenkomst van denzelfden man die reeds zooveel voor haar en haar vriendin had gewaagd, en die haar niet verlaten zou in de nieuwe gevaren, welke haar bedreigden ten gevolge der verfoeilijke ontrouw van haar geleider.

Toen de beide vriendinnen elkander over de waarschijnlijkheid harer be-

Sluiten