Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI.

DE TLACATEOTZIN.1)

Twee uren na zonsopgang kwam de Vliegende-Arend in het kamp terug, vergezeld van de Wilde-Roos.

Er werd onmiddellijk raad belegd, om het nieuws te vernemen.

De jonge Indiaansche had niet veel te vertellen. Alles kwam op het volgende neder:

Dè twee Mexicaansche dames bevonden zich nog in de stad. Addick was afwezig, maar werd ieder oogenblik terug verwacht.

Dit nieuws, hoe kort het ook wezen mocht, was echter gunstig; want ofschoon de bijzonderheden ontbraken, wisten de jagers nu toch dat hunne vijanden nog geen tijd hadden gehad om tot een besluit te komen. Het kwam er dus op aan om hen voor te zijn, en de jonge meisjes op te lichten, eer de Indianen in staat waren, er zich tegen te verzetten.

Maar, om de jonge meisjes op te lichten en weg te voeren, zou men de stad moeten binnendringen, daarin lag het grootste bezwaar 1

Een bezwaar, dat voorshands onoverkomelijk scheen.

In deze moeielijke omstandigheid wendde zich aller oog naar den VliegendeArend. Het opperhoofd glimlachte.

Aan de angstige uitdrukking die op aller gelaat te lezen was, kon de Indiaan lichtelijk gissen wat men van hem verwachtte.

„Het uur is gekomen," zei hij ; „mijn blanke broeders eischen van mij de grootste opoffering die men van een Sachem zou kunnen vorderen, namelijk dat hij hun de poorten zal openen van een der laatste bolwerken van den Indiaanschen Zonnedienst, het voornaamste heiligdom waar de wet van Hhuicamitls) den grootsten, den machtigsten en den ongelukkigsten van al de vorsten, die immer het land van Hanahuca8) beheerschten, nog ongeschonden bewaard wordt. Evenwel, om mijne bleeke broeders te bewijzen, hoe eerlijk en trouw het roode bloed in mijne aderen vloeit, en hoe zuiver en onbevlekt mijn hart is, zal ik voor hen doen wat ik hun beloofd heb."

Op deze verzekering van den Vliegenden-Arend, wiens plechtig gegèven woord niet kon worden in twijfel getrokken, helderde aller aangezicht op.

Het opperhoofd vervolgde:

„De Vliegende-Arend heeft geen dubbele tong; wat hij zegt doet hij; hij zal den grooten jager der blanken in Quiepa-Tani binnenleiden, onder één voorwaarde echter, namelijk: mijn broeders moeten vergeten dat zij krijgslieden en dapperen zijn; de list alleen kan hen doen triomfeeren. Heeft de

11 Dit woord beteekent letterlijk Godsman, van üacatl,nan en teotl God.";Dezen titel geven de Comanchen aan hen die de geneeskunst uitoefenen.

2) Bijnaam van Moctecuzoma I; letterlijk: .die pijlen tot aan den hemel schiet, van Ilhuicatt, hemel, en miü schicht; het hieroglyf van dezen koning is werkelijk een pijl die den hemel treft.

3) Mexico. ,,, ,.

Sluiten