Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijkbaar was de stoutmoedige avonturier slecht over zich zeiven voldaan en over de wending die de zaken thans genomen hadden. Hij peinsde over een of ander wanhopig plan om de jonge meisjes nader te komen, die hij zoo vurig verlangde weder te zien.

Hij had verscheidene uren doorgebracht op den top van een eenzamen heuvel, van waar hij de gansche streek kon overzien," en daar, achteloos op het gras uitgestrekt, had hij de ligging der Indiaansche stad met zorg bestudeerd.

Het was wel te denken dat deze jonkman, met zijn vurig gestel en onstuimige hartstochten zich niet dan met grooten weerzin zou schikken om de tweede rol te spelen in een onderneming, waarin hij tot dusver altoos de eerste man geweest was. Zijn fierheid kwam er tegen op, dat hij verplicht werd zich in te toornen en eens anders bevelen te gehoorzamen, al was die andere ook zijn vertrouwde vriend en al kon hij op hem rekenen, zoogoed als op zich zeiven.

Hy maakte het zich tot een bitter verwijt, dat hij Loer-Vogel dus alleen liet handelen en zich aan gevaren bloot stellen voor een zaak die hij geheel als de zijne beschouwde. De ware reden nochtans, die hij zich zelve niet durfde bekennen, maar die hem met vreugde de grootste gevaren, ja den dood zelfs zou hebben doen trotseeren om zijn vriendinnen te redden, — de reden die hem thans norsch en verdrietig tegen de voorzichtigheid van Loer-Vogel in opstand bracht, en hem eindelijk noopte om, het mocht gaan zoo het wilde, werkdadig aandeel te nemen in de uitvoering van het tusschen hem en den jager overeengekomen plan, deze reden, zeg ik, was geen andere, dan dat hy dona Laura de Real del Monte beminde.

Hij beminde haar met die alvermogende, onverwinbare liefde waar alleen uitgelezen karakters vatbaar voor zijn, een liefde die tegen alle hindernissen opgroeit, en die wanneer zij eenmaal in het hart van een man, als don Leo heeft post gevat, hem tot de vermetelste daden, zelfs tot de grootste dwaas. heden drijft.

Deze liefde was te dieper by hem geworteld, naarmate hy er zich minder van bewust was en niet anders dacht of hij handelde, te haren opzichte, alleen uit ridderlyk gevoel van genegenheid voor het zwakkere geslacht, en -onder den indruk van het medelyden dat haar ongeluk hem inboezemde. Zoo waar dit geweest moge zijn in het begin, toen hij Laura nog niet kende en haar in zyn armen uit haar levend graf had gedragen, even waar was het, dat zyn betrekking met haar sedert dien tijd een geheele verandering had ondergaan.

Geen jong mensch van don Leo;s karakter, zal ooit met een beminnelyk jong meisje een geheele maand lang op reis gaan, haar dagelijks zien, met haar spreken, met haar lijden, met haar hopen en wenschen zonder zich aan haar te hechten.

Sommige jonge meisjes, inzonderheid edele, stille ingetogene, in een woord, beminnelijke karakters, bezitten bovendien iets betooverends, dat men vergeefs zou willen verklaren, maar dat als uit haar innigst wezen afstraalt, zich aan alles wat haar omgeeft mededeelt en tegen wil en dank de sterkste mannen meesleept en als onder voogdy brengt.

Al was het maar het Schuifelend geritsel van haar satijnen robe, de mollige zwier van hare gestalte, die luchtige beweging van haar tred, de

Sluiten