Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtstreeksche verhouding met de onverkomelijke bezwaren die er zich eensklaps tegen schenen te verheffen; en het was juist toen hij begon in te zien dat verschil van fortuin en teedere familiebelangen tusschen hem en zijn beminde een onoverkomelijken slagboom stelden, dat hij tevens de onmogelijkheid begreep van te kunnen leven zonder haar te bezitten.

Van toen af poogde hij de ongeneeslijke wond, die zijn hart deed bloeden, niet langer te heelen, integendeel gaf hij zich gedachteloos over aan het zoete gevoel der liefde, die zijn leven was, en droomde slechts van een zaak, nameliyk te sterven in hare redding, om misschien in zyn laatste uur van de lippen zijner geliefde een woord van erkentenis te hooren, en wederkeerig een treurige maar zoete herinnering in het diepst van hare ziel achter te laten.

Onder zulke omstandigheden is het licht te begrijpen, dat don Leo, wat er ook gebeurde, volstrekt wilde medewerken om het lieve jonge meisje te bevrijden ; ook was hij sedert het oogenblik dat hij van zijn vriend gescheiden werd, onafgebroken op middelen bedacht om dit doel te bereiken, zich naar de Indiaansche stad te begeven, en dona Laura te zien.

Het was onder deze beschouwingen dat hij in het jagerskamp terugkeerde.

Don Mariano was treurig; Vrij-Kogel zelf scheen uit zijn humeur ; kortom, alles liep samen om hem in de somberste droefgeestigheid te dompelen.

Er verliepen verscheidene uren zonder dat de avonturiers een woord met elkander wisselden.

Omstreeks twee uren na den middag, op het heetst van den dag, seinden de schildwachten de nadering van een troep ruiters.

Iedereen greep naar de wapenen.

Weldra echter herkende men in de nieuw aankomenden Ruperto en zgn detachement, dat de bedienden van don Mariano verzameld hadden en thans met zich naar het kamp voerden. 'W-MË^

Juanito had, volgens de uitdrukkelijke bepalingen hem door Loer-Vogel voorgeschreven, Ruperto willen verplichten om rich met zgn ruiters in den grot aan den oever der rivier op te sluiten; maar de jager was hiertoe niet te bewegen en had ronduit gezegd, dat, daar zgn kameraden op het gebied der Indianen dieper waren voortgerukt dan ooit een blanke zich gewaagd had, en waar zij ieder oogenblik gevaar liepen om door een overmacht van Roodhuiden overrompeld en afgemaakt te worden, hij hen dus in zulk een hachelijke stelling niet wilde laten, zonder hen te hulp te komen, en ondanks alle verzet van Juanito was de stijfhoofdige jager onverwijld verder getrokken, tot hij eindelijk het kamp van don Miguel bereikte.

Twee of driemalen gedurende dezen tocht was hij door zwervende Indianen verontrust en aangevallen, maar deze lichte schermutselingen, wel verre van zgn gver te verzwakken, hadden geen andere uitwerking gehad dan dat zij den jager dwongen zgn marsch te verhaasten; want nu de Roodhuiden eenmaal wisten dat er benden bleekgezichten in den omtrek van hunne kampementen rondzwierven, zouden rij zich naar alle waarschijnlijkheid in grooter getale vereenigen, om een gewissen slag te slaan en rich van hunne vermetele vijanden in eens te ontdoen.

De avonturiers werden door hunne kameraden met vreugde ontvangen. Ruperto was inzonderheid welkom bij don Miguel, die rich gelukkig rekende op dit oogenblik een versterking van dappere mannen te bekomen, waarop hg niet had durven hopen.

Sluiten