Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar al spoedig scheen hij mijn voornemen te gissen en nam hij mij bij de hand. Ik kon nu wel niet anders dan met hem meegaan en deed dit dan ook.

"Wij hadden het . dorp bereikt en ieder, die ons tegenkwam, keerde zich om en staarde ons na, want ik zag er uit als een nijdige hond, dien men aan een touw moet houden. Toen wij voorbij het koffiehuis kwamen, verzocht een man, die op den drempel stond, ons om binnen te treden.

Barberin vatte mij bij mijn oor en het mij eerst binnengaan; daarop slóot hij de deur. Ik gevoelde mij een weinig geruster; het koffiehuis leek mij geen gevaarlijke plaats toe; en dit was het koffiehuis, waar ik zoo langen tijd reeds heen had willen gaan.

Het koffiehuis en de herberg Notre Dame! Hoe zou het er daar wel uitzien? Dikwijls had ik menschen dit koffiehuis met waggelenden en zwaaienden gang zien verlaten; wanneer ik er voorbijkwam, hoorde ik gewoonlijk schreeuwen en zingen, zóó luid soms, dat de vensters er van rinkelden. | Wat deed men daar? Wat gebeurde er achter die roode gordijnen? Ik zou dat thans te weten komen.

Terwijl Barberin zich met den waard aan tafel zette, sloop ik naar een hoek van het vertrek bij den schoorsteen en nam alles om mij eens op.

In den hoek tegenover den ingang zat een grijsaard, die een zeer zonderlinge kleeding droeg, zooals ik nog nooit in mijn leven gezien had.

Zijn haren, die in lange lokken over zijn schouders vielen, waren voor een gedeelte door een kastoren hoed bedekt, met groene en roode veeren versierd Een schapevacht, waarvan de wol naar binnen was gekeerd, bedekte zijn borst' Deze huid had geen armsmouwen en door twee openingen bij de schouders kwamen een paar armen te voorschijn, die met een soort van fluweelen stof' welke vroeger blauw geweest moest zijn, bedekt waren. Voorts droeg hij lange" slobkousen, die tot aan zijn knieën reikten, met roode banden waren toegebonden en verscheidene malen over zijn beenen gekruist waren.

Hij lag op zijn stoel uitgestrekt, terwijl